การยกเลิก

ส่วนประกอบของสินค้าในที่นี้รวมไปถึง ความคิดเห็นของผู้คิดและจัดทำ และไม่ควรมีการตีความการกระทำใดๆของหน่วยงานที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องดูและในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปหรือรัฐบาลของกลุ่มสมาชิก นอกจากกรณีที่มีการนำมาใช้ภายใต้กฎหมาย, ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานเหล่านั้น

นอกจากนี้ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ กล่าวถึงการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างเจาะจงถึงกรณีใดกรณีหนึ่งหรือตัวบุคคลคนใดคนหนึ่ง ผู้อ่านต้องรับคำแนะนำจากแพทย์ที่ทำการรักษาของตนเอง

ในส่วนนี้ รูปแบบต่างๆและข้อตกลงใดๆมีการใช้เพื่อการศึกษาและการโฆษณา คือความหวัง อย่างไรก็ตาม สื่อนี้จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความรุดหน้าที่รวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้ ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูล กฎระเบียบและคำอ้างอิง เพราะข้อมูลทีเป็นข้อเท็จจริงในที่นี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์