การรับประกัน

บริษัทนานาชาติ ARCO สวิสฯ รับประกันว่าในทุกชุดของเซลล์นาโนที่กรองแล้ว ARCO ผลิตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยมาตรฐาน GMP (มาตรฐานการผลิตสินค้า) HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติควบคุม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป
ยกเว้นที่ระบุในประโยคที่ใช้ในการดำเนินการ จะไม่มีการรับประกัน, การแสดงออกหรือกล่าวถึงรวมถึงไม่มีข้อจำกัดข้อใดที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการรับประกันหรือผลประโยชน์จากจุดประสงค์ใด เพราะเซลล์สกัดจากตัวอ่อนต้นกำเนิดจากตัวอ่อนทารกมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 10 kDa ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการรับประกันอื่นใด นอกจากที่กล่าวข้างต้น
บริษัทนานาชาติ ARCO สวิสฯ, บริษัทในเครือ,บริษัทร่วมหรือคู่ค้าจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้เซลล์นาโนที่กรองแล้วของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยส่วนตัวหรือในสถานพยาบาล, กระบวนการจัดการและการใช้งาน, ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้หรือไม่ได้, ความผิดพลาด,ประมาทหรือลักษณะอื่นใด

การส่งสินค้าทดแทนหรือรับสินค้าคืน (ตามกฎ)
ไม่รับสินค้าคืนไม่ว่าจะกรณีใดๆ รวมถึงการส่งสินค้าทดแทนของเซลล์นาโนที่กรองแล้ว เนื่องจากการปฏิเสธสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง เพราะเซลล์นาโนสูญเสียประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว (ความสามารถในการทำงานจะลดลงเว้นแต่มีการจัดการเก็บรักษาอย่างเหมะสมในตู้บ่มเพาะเชื้อและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น)
อย่างไรก็ตาม เซลล์นาโนที่กรองแล้วจะทำการส่งให้ทดแลนภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เท่านั้น :
ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งหรือจัดส่งล่าช้า(มากกว่า 4 อาทิตย์), หรือจากความผิดพลาดของเราเอง, หรือตัวแทนจำหน่าย, ตัวแทนจัดส่ง หรือมีการละเมิดข้อรับประกันตามที่กำหนดไว้